Rijbewijs behaald op Curaçao, wordt niet overgenomen door Nederland

Wij snappen inmiddels wel dat de bewoners van de Antillen argwanend naar Nederland kijken. Wat was hier aan de hand? In deze zaak wilde een inwoner van Curaçao zijn rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs, omdat hij hier voor langere tijd ging studeren.

Onze cliënt werd gelijk door de RDW verweten dat hij niet conform artikel 44, tweede lid, sub b, van het Reglement rijbewijzen, conform een jaar, zijnde tenminste 185 dagen op Curaçao woonachtig was geweest en dus geen recht heeft om zijn rijbewijs in Nederland om te zetten naar een Nederlands rijbewijs.

Het is echter niet zo makkelijk om aan te tonen dat je nergens anders hebt gewoond dan bij je ouders. Maar het wordt pas echt lastig, als degene die daarover beslist steeds opnieuw aanvullende criteria verzint.

In deze zaak gaf cliënt netjes aan dat hij nog bij zijn ouders woonde en voor zijn studie naar Nederland kwam. Hij heeft voorts een GBA (CBA) uittreksel en een verklaring van zijn school ter onderbouwing ingediend. In Nederland vond de ambtenaar dat echter niet genoeg en stelde doodleuk dat beide documenten niet noodzakelijkerwijs een verblijf op Curaçao veronderstellen.

De vigerende regeling is, naar iedereen in Nederland begrijpt, natuurlijk gemaakt om het zogenaamde ‘rijbewijstoerisme’ te voorkomen en niet om de betrekkingen tussen Nederland en de in het Reglement genoemde eilanden en de daar woonachtigen te frustreren of verder te belemmeren. Maar het lijkt er wel verdacht veel op!

Over welke regelgeving hebben wij het hier?

In artikel 44 Reglement rijbewijzen staat aangegeven:

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op de afgifte van een rijbewijs voor een andere categorie dan de categorie T tegen overlegging van een rijbewijs, aan de aanvrager afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dient bij de aanvraag aan de volgende vereisten te worden voldaan:
a.
behoudens de in artikel 33 genoemde bescheiden wordt tevens het eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs overgelegd;
b.
in het rijbewijzenregister is ten behoeve van de aanvrager een verklaring van geschiktheid geregistreerd voor iedere rijbewijscategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, waarbij de datum van registratie niet langer dan een jaar vóór de aanvraag mag liggen, met uitzondering van de rijbewijscategorie AM.
2 Het over te leggen rijbewijs dient:
a. op het moment van de aanvraag nog geldig te zijn;
b. aan de aanvrager te zijn afgegeven in een periode van één jaar waarin hij ten minste 185 dagen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woonachtig is geweest.
3 Het tweede lid, onderdeel a, geldt niet indien:
a. het over te leggen rijbewijs is afgegeven door omwisseling tegen een eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs,
b. de aanvraag betrekking heeft op dezelfde rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën waarvoor dat eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs geldig was, en
c. het over te leggen rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur.

Wat moest deze student volgens Nederland allemaal nog meer overleggen?

Per e-mail kreeg hij de volgende aanvullende eisen:

‘Graag ontvang ik van u aanvullende stukken waaruit blijkt dat u daadwerkelijk in de relevante periode op Curaçao heeft gewoond. Hierbij kunt u denken aan:

– eventuele lidmaatschappen van (sport)verenigingen
– een verklaring van uw werkgever, mocht u die hebben gehad
– arbeidscontract en salarisstroken
– verzekeringsbewijzen
– huurcontract
– rekeningafschriften

De RDW ambtenaar verwijst doodleuk naar allerlei zaken waar een student die nog op school zit en thuis woont, helemaal niets mee kan. Het lijkt wel alsof er twee verschillende werelden zijn.

De zaak loopt inmiddels bij de rechtbank…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat